top of page

Polityka prywatności

Właścicielem WD Welding Center jest Ośrodek Szkolenia CRAFT Adrian Hołownia, ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino, NIP: 8581759818.

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.wdweldingcenter.com (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ośrodek Szkolenia CRAFT Adrian Hołownia ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino NIP:8581759818 (dalej: Administrator).

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

 2. Zbierane przez Administratora dane będą:

  • –  przetwarzane zgodnie z prawem,

  • –  przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

   niezgodnemu z tymi celami,

  • –  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  • –  przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

   II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. 2.

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

····················································

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  a. podmiotom powiązanym z Administratorem
  b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane

  systemy i rozwiązania informatyczne

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

  • -  dostępu do treści swoich danych osobowych

  • -  sprostowania danych

  • -  usunięcia danych

  • -  ograniczenia przetwarzania danych

  • -  przenoszenia danych

  • -  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie

   usprawiedliwionego interesu administratora

  • -  wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

   którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,

  w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym

  do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

bottom of page